shape
SANKTUARIA MARYJNE  
LEŚNIÓW (ŻARKI), woj. śląskie

Sanktuarium Maryjne
Matki Boskiej Leśniowskiej - Patronki rodzin
KLASZTOR OO. PAULINÓW:
Zespół klasztorny OO. Paulinów położony jest w parku koło źródła Leśniówki. Składa się z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, ołtarza polowego, kaplicy nad źródłem, klasztoru, dzwonnicy oraz domu pielgrzyma. Przypuszcza się, że w Leśniowie istniał już kościółek drewniany. Istnieją zapisy świadczące, iż w 1325 roku rezydował tu pleban imieniem Mikołaj. Nieznana jest dokładna data wzniesienia I murowanej świątyni. Prawdopodobnie około 1610 i roku Jan z Pilicy Koryciński herbu Topór, kasztelan I oświęcimski, w nowym kościele umieścił cudowną figurę. Pierwotnie w bocznym ołtarzu św. Józefa, później zaś przeniesiono Madonnę cło ołtarza I głównego. Kroniki odnotowują, iż fundator „doświadczył na sobie licznych łask od Matki Bożej Leśniowskiej" - tak głosi napis na jego portrecie trumiennym, o czym pisze ojciec Józef Stanisław I Płatek.

Jednonawowy kościół, z węższym, półkolistym prezbiterium był wielokrotnie przebudowywany.  Najstarsza część, z 1559 r. ma charakter gotycko-renesansowy. W 1762 r. dobudowano murowaną kruchtę, a w 1791 przedłużono nawę. W 1798 wybudowano wieżyczkę na sygnaturkę.

Po północnej stronie Sanktuarium znajduje się późno-barokowy klasztor (budowę rozpoczęto w 1755 r.), bez wyraźnych cech stylowych, składający się z czterech skrzydeł z kwadratowym wirydarzem w środku. Na poziomie pierwszego piętra chórem połączony jest z kościołem. W 1963 – 1967 przeprowadzono gruntowną modernizację kościoła, ostatni zaś remont – na 600-lecie Sanktuarium – w 1988 r. Wtedy też wykonano nową polichromię. W latach 1984 – 1986 ustawiono w parku 15 kapliczek różańcowych. W 1994 r. wybudowano wolnostojącą dzwonnicę. W ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa wybudowano ołtarz polowy, kaplicę nad źródłem potoku oraz wzdłuż muru przyklasztornego wybudowano 14 stacji Drogi Krzyżowej.

Późnobarokowy główny ołtarz oraz ołtarze boczne pochodzą z pierwszej połowy XVIII w. Ołtarz główny, z cudowną figurką MB Leśniowskiej, pochodzącej z XIV w. był przerobiony w 1856 r. i odnowiony w 1956 r. Drewniany, rokokowy portal w fasadzie zachodniej pochodzą z drugiej połowy XVIII w., późno rokokowe stalle, balustrady oraz konfesjonały z 1782 r.

HISTORIA:
Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi na Śląsk w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk (prawnuk Władysława Łokietka), wiązł ze sobą dwa bezcenne skarby: cudowny obraz Czarnej madonny oraz drewnianą figurkę Maryi z Dzieciątkiem. W nieznośnym upale bezskutecznie poszukiwał on wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa. Zwrócił się wtedy w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”. Gotycka statua, 70 cm wysoka, znajduje się dzisiaj w głównym ołtarzu Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego kultu. Figurka wykonana została w XIV w., nie zachowały się żadne przekazy na temat jej pochodzenia ani jej twórcy.

W roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciński w dowód wdzięczności za liczne łaski umieścił cudowną figurę w specjalnie dlań wybudowanym kościele. Na początku XVIII w. nowy właściciel Leśniowa – Józef Męciński, przebudował istniejący kościół. W 1706 roku aktem fundacyjnym przekazał go paulinom, których posługa w tym Sanktuarium trwała do roku 1864, kiedy to na rozkaz cara Aleksandra II nastąpiła kasata Zakonu. Paulini powrócili do Leśniowa dopiero w 1936 roku. W 1937 r. do Leśniowa zostaje przeniesiony z Leśnej Podlaskiej zakonny nowicjat. Dnia 13 sierpnia 1967 roku odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej, dokonanej przez Prymasa Polski – kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę, bpa Stefana Barełę oraz Generała Zakonu Paulinów – o. Jerzego Tomzińskiego. Od początku obecności figury w Leśniowie rozwija się kult Matki Bożej, czczonej szczególnie jako Patronki Rodzin. Mają tu miejsce liczne łaski uzdrowień fizycznych i duchowych. Nie były one systematycznie rejestrowane. Katalog łask, prowadzony przez OO. Paulinów od 1706 r., wymienia ich kilkaset. Sanktuarium stało się regionalnym ośrodkiem pielgrzymkowym oraz odwiedzanym przez pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę.

Trasa wielu pielgrzymek pieszych na Jasną Górę prowadzi przez Leśniów. W latach 1999 – 2000 Sanktuarium odwiedziło ponad 900 grup pielgrzymkowych. Z kultem Matki Bożej, zgodnie z tradycją, związane jest też specjalnie obudowane wywierzysko krasowe, zwane źródłem Najświętszej Maryji Panny.

NABOŻEŃSTWA I PIELGRZYMKI:
W każdą środę w sanktuarium leśniowskim jest odprawiana nowenna, połączona z odczytywaniem próśb i podziękowań składanych przez wiernych. Dotyczą one różnych intencji, szczególnie zaś problemów życia rodzinnego, narażonego na liczne niebezpieczeństwa. Od 1977 roku zaprowadzono dokładną rejestrację intencji wyrażanych na odpowiednich kartkach. Można więc dokonać ich charakterystyki i niejako sięgnąć do wnętrza uczestników nabożeństw, ufających w pomoc Maryi. Liczne są także dowody wdzięczności w postaci składanych wotów. Już w XVIII wieku zasięg oddziaływania sanktuarium nie ograniczał się do sąsiednich miejscowości. Często sięgał aż do Radomia, Baranowa, Olkusza, Siewierza, Szczekocin, Pilicy, Częstochowy. Oświęcimia i Śląska. Do Leśniowa przybywali także dostojnicy Kościoła, jak biskup Michał Kunicki z Krakowa w 1746 roku, biskup Marcin Załuski z Płocka w 1758 roku, biskup Ignacy Kozierowski w 1787 roku.

Sanktuarium MB Leśniowskiej służy rodzinie, umacnia ją w wierze i miłości. Tu przed figurkę Patronki Rodzin przychodzą narzeczeni, matki w stanie błogosławionym oraz rodzice ze swymi pociechami. Od lat w każdą środę przed wieczorną Mszą Św. odmawiana jest nowenna do MB Leśniowskiej, podczas której odczytywane są intencje dotyczące życia rodzinnego. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiana jest Eucharystia połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. W drugą niedzielę miesiąca ojcowie paulini zapraszają do sanktuarium najmłodszych. po Komunii Św. każde dziecko otrzymuje indywidualne błogosławieństwo oraz specjalną modlitwę do odmawiania przez cały miesiąc. Msza Św w trzecią niedzielę miesiąca połączona jest ze specjalnym błogosławieństwem dla rodzin. Czwarta niedziela m-ca poświęcona jest matkom oczekującym narodzin dziecka. Codziennie w intencji rodzin odmawiany jest Różaniec.

Główne uroczystości odpustowe w Leśniowie odbywają się w święto Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę - 2 lipca (zachowano stary kalendarz liturgiczny) oraz w niedzielę po tej dacie.        

Leśniów to miejsce formacji nowicjuszy Zakonu Ojców Paulinów. Nowicjat zakonny przeniesiony został do Leśniowa z Leśnej Podlaskiej w 1937 r. Mogą być do niego przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 17 lat. Nowicjat jest szkołą życia zakonnego i próbą powołania. Trwa 1 rok dla Kandydatów do kapłaństwa i dwa lata dla braci zakonnych.

INFORMACJE:
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
42-310 Żarki, ul. Leśniowska 99
woj. śląskie
tel. 034 314 80 22,
tel./fax. 034 314 81 02
adres e-mailowy: lesniow(at)wp.pl
strona internetowa:: www.lesniow.pl


INFORMACJE OGÓLNE:
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów, położonego w Leśniowie – przedmieściu Żarek, w województwie śląskim; leżącym  około 40 kilometrów na południowy wschód od Częstochowy. Jest ono ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym na trasie z Krakowa oraz ze Śląska na Jasną Górę. Położenie Sanktuarium na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – regionie o wybitnych walorach środowiska przyrodniczego, w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, przy szlaku turystycznym o tej samej nazwie sprawia, że jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z Matką Bożą.
shape